Regulamin

Regulamin

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hyland Realty Abbot Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, (00-052) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000620204, NIP: 5252661100, REGON: 364573283. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu:
 • RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych);
 • Administrator – Administrator danych osobowych – podmiot, który samodzielnie, bądź wspólnie z innymi ustala cele i zasady przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych jest Hyland Realty Abbot Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem http://hyland.pl/.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);
 • Serwis– serwis internetowy, który został udostępniony pod adresem http://hyland.pl/.
 1. Użytkownicy winni korzystać z serwisu zgodnie z przepisami prawa polskiego, niniejszym regulaminem, poszanowaniem praw i interesów osób trzecich, a w szczególności zobowiązani są do wskazywania zgodnych z prawdą danych osobowych.
 2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na dostarczeniu jego Użytkownikom informacji dotyczących rynku powierzchni biurowych, lokali usługowo-handlowych, gastronomicznych, a także luksusowych nieruchomości mieszkalnych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępu do zasobów serwisu, a także może w każdej chwili zawiesić jego działalność bez konieczności informowania o tym jego Użytkowników.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie kontaktu i przedstawienia oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe.
 6. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika Administrator może przetwarzać dane do czasu odwołania zgody oraz przesyłać informacje handlowe na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, bądź numer telefonu komórkowego.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania .